Zasady obliczania kosztów kwalifikowalnych instalacji PV

Operator projektu przypomina, że kosztem kwalifikowalnym w projekcie są wyłącznie koszty wykonania instalacji o mocy określonej w umowie o przyznanie grantu.

Jeżeli Grantobiorca wykona instalację o mocy większej niż określona w umowie o przyznanie grantu, koszty związane z rozbudową instalacji finansuje Grantobiorca.

Oznacza to, że Grantodawca nie dofinansowuje kosztów rozbudowy instalacji.

W przypadku zwiększenia mocy instalacji, na etapie rozliczenia końcowego Grantobiorca zobowiązany jest przedstawić kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem wszystkich kosztów rozbudowy, w tym z odpowiednim obliczeniem wzrostu kosztów wspólnych w wyniku zwiększenia mocy instalacji. Kosztorys powykonawczy powinien być przygotowany rzetelnie, przede wszystkim z uwzględnieniem cen rynkowych.

Jeżeli Grantobiorca nie przedstawi kosztorysu powykonawczego albo jeżeli jest on przygotowany nierzetelnie, w szczególności przedstawia nierealne ceny rozbudowy instalacji, w tym gdy cena rozbudowy jest nieproporcjonalna do ogólnych kosztów wykonania instalacji, stosowana jest zasada proporcjonalności.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności koszty kwalifikowalne zostają obliczone na podstawie iloczynu kosztu wykonania instalacji oraz ilorazu mocy przyznanej i mocy ogółem wykonanej instalacji, co określa wzór:

Koszty kwalifikowalne = (Moc przyznana / Moc instalacji ogółem) x Koszty wykonania instalacji

Należy przy tym podkreślić, że rozbudowa instalacji fotowoltaicznych jest dopuszczalna, o ile Grantobiorca pozostanie prosumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.             

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.