Pytania i odpowiedzi

Poniżej przekazujemy najczęstsze pytania Mieszkańców Gminy Ożarowice związane z uczestnictwem w projekcie „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” oraz odpowiedzi.

Czy można zwiększyć deklarowaną liczbę instalacji?

Na obecnym etapie jest to niemożliwe. Przy czym, jeśli po weryfikacji Grantodawca nie będzie posiadał wystarczającej liczby uczestników projektu, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

Czy istnieje obowiązek złożenia ponownej deklaracji uczestnictwa w projekcie?

Tak, należy ponownie złożyć deklarację, gdyż deklaracje złożone w latach 2017-2018 mogą być nieaktualne.
Wzór deklaracji został określony w załączniku nr 2 do regulaminu

Czy konieczne będzie ponowne wykonanie dokumentacji sytuacyjno-technicznej?

Nie, jeśli posiadają Państwo tę dokumentację i jest ona aktualna, tj. w zakresie tychże instalacji budynku nic nie zostało zmienione.

Czym jest „uproszczony audyt” (uproszczone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku)?

Jest to opracowanie wykonywane dla instalacji przy wymianie kotła starego typu na kocioł na biomasę lub przy instalowaniu pompy dla potrzeb co i cwu. „Uproszczony audyt” określa zapotrzebowanie na ciepło, zalecaną moc kotła lub pompy ciepła, kalkulację efektu ekologicznego (redukcję wartości CO2 i PM10) oraz weryfikuje wskaźnik EPH+W.

Czy można zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej (PV) względem mocy wskazanej w deklaracji udziału w projekcie?

Co do zasady nie ma możliwości istotnego zwiększenia mocy ogólnej instalacji względem mocy zadeklarowanej we wniosku. Są dopuszczalne niewielkie odstępstwa, np. w wyniku rozwoju technologicznego oraz braku możliwości dokładnego dopasowania mocy paneli do instalacji.

Czy istnieje możliwość odstąpienia miejsca na liście uczestników projektu innej osobie?

Nie ma takiej możliwości. Można tylko zrezygnować z udziału w projekcie (składając załącznik numer 11). Uzupełnienie listy uczestników nastąpi w drodze naboru uzupełniającego.

Czy trzeba aktualizować dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowę).

Tak, istnieje obowiązek złożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością. Odpis z księgi wieczystej można pobrać ze strony: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

W jaki sposób Grantobiorca dokona wyboru wykonawcy instalacji?

Każdy Grantobiorca samodzielnie dokonuje wyboru wykonawcy, przy zachowaniu warunków formalnych wynikających z Regulaminu. Przede wszystkim wybór wykonawcy powinien nastąpić po uprzednim rozeznaniu rynkowym.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.