Pytania i odpowiedzi

Poniżej przekazujemy najczęstsze pytania Mieszkańców Gminy Ożarowice związane z uczestnictwem w projekcie „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” oraz odpowiedzi.

Czy można zwiększyć deklarowaną liczbę instalacji?

Na obecnym etapie jest to niemożliwe. Przy czym, jeśli po weryfikacji Grantodawca nie będzie posiadał wystarczającej liczby uczestników projektu, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

Czy istnieje obowiązek złożenia ponownej deklaracji uczestnictwa w projekcie?

Tak, należy ponownie złożyć deklarację, gdyż deklaracje złożone w latach 2017-2018 mogą być nieaktualne.
Wzór deklaracji został określony w załączniku nr 2 do regulaminu

Czy konieczne będzie ponowne wykonanie dokumentacji sytuacyjno-technicznej?

Nie, jeśli posiadają Państwo tę dokumentację i jest ona aktualna, tj. w zakresie tychże instalacji budynku nic nie zostało zmienione.

Czym jest „uproszczony audyt” (uproszczone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku)?

Jest to opracowanie wykonywane dla instalacji przy wymianie kotła starego typu na kocioł na biomasę lub przy instalowaniu pompy dla potrzeb co i cwu. „Uproszczony audyt” określa zapotrzebowanie na ciepło, zalecaną moc kotła lub pompy ciepła, kalkulację efektu ekologicznego (redukcję wartości CO2 i PM10) oraz weryfikuje wskaźnik EPH+W.

Czy można zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej (PV) względem mocy wskazanej w deklaracji udziału w projekcie?

Co do zasady nie ma możliwości istotnego zwiększenia mocy ogólnej instalacji względem mocy zadeklarowanej we wniosku. Są dopuszczalne niewielkie odstępstwa, np. w wyniku rozwoju technologicznego oraz braku możliwości dokładnego dopasowania mocy paneli do instalacji. Moc instalacji nie może przekraczać zapotrzebowania na energię elektryczną.

Czy istnieje możliwość odstąpienia miejsca na liście uczestników projektu innej osobie?

Nie ma takiej możliwości. Można tylko zrezygnować z udziału w projekcie (składając załącznik numer 11). Uzupełnienie listy uczestników nastąpi w drodze naboru uzupełniającego.

Czy trzeba aktualizować dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowę).

Tak, istnieje obowiązek złożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością. Odpis z księgi wieczystej można pobrać ze strony: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

W jaki sposób Grantobiorca dokona wyboru wykonawcy instalacji?

Każdy Grantobiorca samodzielnie dokonuje wyboru wykonawcy, przy zachowaniu warunków formalnych wynikających z Regulaminu. Przede wszystkim wybór wykonawcy powinien nastąpić po uprzednim rozeznaniu rynkowym.

W jaki sposób należy rozliczyć koszty rozbudowy instalacji PV?

Jeżeli Grantobiorca wykona instalację o mocy większej niż określona w umowie o przyznanie grantu, koszty związane z rozbudową instalacji finansuje Grantobiorca.

Oznacza to, że Grantodawca nie dofinansowuje kosztów rozbudowy instalacji.

W przypadku zwiększenia mocy instalacji, na etapie rozliczenia końcowego Grantobiorca zobowiązany jest przedstawić kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem wszystkich kosztów rozbudowy, w tym z odpowiednim obliczeniem wzrostu kosztów wspólnych w wyniku zwiększenia mocy instalacji. Kosztorys powykonawczy powinien być przygotowany rzetelnie, przede wszystkim z uwzględnieniem cen rynkowych.

Jeżeli Grantobiorca nie przedstawi kosztorysu powykonawczego albo jeżeli jest on przygotowany nierzetelnie, w szczególności przedstawia nierealne ceny rozbudowy instalacji, w tym gdy cena rozbudowy jest nieproporcjonalna do ogólnych kosztów wykonania instalacji, stosowana jest zasada proporcjonalności.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności koszty kwalifikowalne zostają obliczone na podstawie iloczynu kosztu wykonania instalacji oraz ilorazu mocy przyznanej i mocy ogółem wykonanej instalacji, co określa wzór:

Koszty kwalifikowalne = (Moc przyznana / Moc instalacji ogółem) x Koszty wykonania instalacji

Należy przy tym podkreślić, że rozbudowa instalacji fotowoltaicznych jest dopuszczalna, o ile Grantobiorca pozostanie prosumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.