Informacja dla Grantobiorców dotycząca maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej

W związku z pojawiającymi się nieuczciwymi praktykami wprowadzania w błąd uczestników projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu, wydatkami kwalifikowanymi w projekcie są wyłącznie wydatki dotyczące mikroinstalacji OZE.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu – energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych. Nie może być także wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej, może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej, w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o OZE.  

W związku z powyższym podkreślamy, że przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznej może skutkować brakiem zgody podłączenie Grantobiorcy przed dostawcę energii, a także utratą grantu (dofinansowania) w ramach projektu ze względu na niespełnianie zapisów Regulaminu.  

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.