Przypomnienie o ograniczeniach w wykorzystywaniu instalacji w ramach projektu

Przypominamy, że energia wytworzona przez instalacje OZE zainstalowane w ramach projektu może być wyprodukowana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe.

Powyższe wynika bezpośrednio z § 6 ust. 1 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, zgodnie z którym:

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach  Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana  do  prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.  Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej  wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o OZE.

Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu, w szczególności w powyższym zakresie, stanowi podstawę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu oraz zwrotu otrzymanego grantu.

Należy mieć przy tym na uwadze, że Gmina Ożarowice na mocy umowy o dofinansowanie oraz art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 odpowiada za odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.