Przypomnienie o obowiązujących procedurach w projekcie

Dla zachowania poprawności realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” podkreślamy, że montaż instalacji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Mieszkańcem jest niezgodny z regulaminem i grozi utratą dofinansowania.

Przepisy regulaminu nie przewidują bowiem możliwości refundacji wydatków za instalacje OZE wykonane przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu. 

Przypominamy również o obowiązku kierowania do wykonawców zapytań ofertowych z minimalnymi wymaganiami technicznymi określonymi w regulaminie. Zastrzegamy jednak, że ostateczne wymagania nie zostały upublicznione.

W świetle tych informacji żaden z wykonawców nie jest w stanie potwierdzić, że wykona instalację zgodnie z wytycznymi, bez ryzyka utraty dofinansowania.

Ponadto podkreślamy, że dofinansowaniu podlegają wyłącznie instalacje odebrane przez inspektorów nadzoru z ramienia operatora projektu.

Tylko przestrzeganie procedur określonych w regulaminie umożliwi wypłatę dofinansowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Podstawa:

Regulamin przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, w tym:

  • § 7 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 pkt 2 określające wymóg nabycia instalacji OZE o parametrach minimalnych
  • § 14 ust. 1 określający poszczególne etapy realizacji projektu
  • § 14 ust. 1 pkt 8 oraz § 20 ust. 5 pkt 2 dotyczące odbioru instalacji przez inspektora nadzoru

Dokument „Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – formuła grantowa” (określający kryteria kwalifikowalności wydatków w związku z § 7 ust. 4 regulaminu), zgodnie z którym:

  • „Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone”
  • „Grant (dotacja) może być udzielony po zakwalifikowaniu danego grantobiorcy do wsparcia”