Zamieszczono przykładowe dokumenty

Informujemy, że w zakładce „Dla Mieszkańców” zamieszczono wzór karty inwentaryzacji budynku, wzór uproszczonego audytu, a także przykład zapytania ofertowego.

Na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy składają oferty cenowe. Po wyborze oferty wykonawca składa kosztorys ofertowy oraz dokumentację projektową.

Wymagania co do pozostałych instalacji zawiera załącznik „Parametry minimum dla instalacji OZE: Minimalne wymagania stawiane instalacjom”.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.