Ważny komunikat dla Mieszkańców

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zwraca się z uprzejmą prośbą, by osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze (w latach 2017-2018), dla potwierdzenia aktualności deklaracji złożyły nową deklarację (załącznik nr 2 do Regulaminu), oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej lub rolniczej (załącznik 4 do Regulaminu) oraz aktualny odpis z księgi wieczystej, tj. nie starszy niż 3 miesiące.

Akceptowany jest odpis z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępnych pod adresem EUKW – strona główna (ms.gov.pl).

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć do biura projektu w Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach przy ulicy Centralnej 5 (pokój nr 113).

Złożenie dokumentów w odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie pozwoli przyspieszyć realizację projektu.

Dokumenty do pobrania:

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.