Informacja dla Grantobiorców w sprawie wyboru wykonawców instalacji OZE

Informujemy, że dla zachowania poprawności realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, montaż instalacji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Mieszkańcem jest niezgodny z regulaminem i grozi utratą dofinansowania. Przepisy regulaminu nie przewidują bowiem możliwości refundacji wydatków za instalacje OZE wykonane przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu (pomiędzy Gminą Ożarowice a Mieszkańcem). 

Ponadto zwracamy uwagę, że co do zasady Mieszkaniec dokonuje wyboru Wykonawcy zgodnie
z procedurą określoną w § 17 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego, i ma swobodę wyboru Wykonawcy, ale rekomendujemy, żeby dla bezpieczeństwa realizacji projektu, wyboru Wykonawcy dokonać z Otwartej Listy Wykonawców, którzy prawidłowo złożą wniosek o wpis na listę prowadzoną przez Operatora.

Przypominamy również o obowiązku kierowania do Wykonawców zapytań ofertowych
uwzględniających minimalne wymagania techniczne dla projektu.

Wybór wykonawcy powinien odbyć się wg następującego schematu:

  • Wysłanie/przekazanie 3 zapytań ofertowych odrębnie do każdego z Wykonawców na wzorze zapytania stanowiącym zał. nr 8 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu. Ponadto do zapytania należy załączyć następujące dokumenty stanowiące załącznik do zapytania tj.: Minimalne wymagania stawiane instalacjom Część I (wraz z posiadanym Opracowaniem sytuacyjno-technicznym), Minimalne wymagania stawiane instalacjom Część II, zał. Formularz oferty, zał. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zał. Wzór umowy z Wykonawcą;
  • Zachowanie potwierdzenia przekazania albo wysyłki tych zapytań do potencjalnych Wykonawców;
  • Otrzymanie 3 ofert od potencjalnych Wykonawców wraz z Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty (decyduje najniższa cena);
  • Weryfikacja powyższych działań pod kątem zgodności z Regulaminem przez Operatora (należy zgłosić się do Biura Projektu z dokumentacją z badania rynku w celu weryfikacji przeprowadzonego postępowania);
  • Po pozytywnej weryfikacji formalnej przeprowadzonego badania rynku przez Operatora nastąpi zawarcie umowy z Wykonawcą przez Grantobiorcę, na załączonym do zapytania wzorze.

Następnie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, ale jeszcze przed poniesieniem wydatków na instalację OZE, Grantobiorca musi podpisać z Gminą umowę o powierzenie grantu.

Tylko przestrzeganie procedur określonych w regulaminie umożliwi wypłatę dofinansowania.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.