Category

Uncategorized
Informujemy, że po uwzględnieniu i przesunięciu osób z list rezerwowych na listy podstawowe istnieje możliwość otwarcia naboru uzupełniającego w następującym zakresie: Instalacja solarna – 7 wolnych miejsc,Powietrzna pompa c.w.u. – 47 wolnych miejsc,Kocioł na biomasę – 2 wolne miejsca. W związku z powyższym z dniem 14.11.2022 r. rozpoczynamy nabór uzupełniający. Osoby, które pragną wziąć udział...
Informujemy, że na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została przedłużona do 31 marca 2023 r. W związku z powyższym wszyscy Grantobiorcy do dnia 31 marca 2023 r. powinni przedłożyć wniosek o wypłatę grantu. Z odpowiednim...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w trzecim naborze (2022 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy dokonać wpłaty w wysokości...
Szanowni Państwo, mając na uwadze obecny postęp realizacji projektu, termin jego zakończenia, a także niewielką w ostatnim czasie liczbę nowych zgłoszeń do odbioru instalacji, zwracamy się o pilną intensyfikację wykonywania instalacji oraz niezwłoczne składanie wniosków o wypłatę grantów. Wcześniejsze rozliczenie grantów pozwoli uniknąć powstania zatorów płatniczych, dzięki czemu Grantobiorcy będą krócej oczekiwali na wypłatę środków....
W związku z obecną sytuacją rynkową i obniżoną dostępnością urządzeń, na wniosek wykonawców zaktualizowano minimalne wymagania odnośnie do instalacji solarnych. Zmian dokonano w poniższym zakresie: Było: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej): >1355 W Jest: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu...
Szanowny Grantobiorcy, przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 2 regulaminu, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Ożarowice z tytułu należności podatkowych oraz wywóz śmieci na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że po uwzględnieniu i przesunięciu osób z list rezerwowych na listy podstawowe istnieje możliwość otwarcia naboru uzupełniającego w następującym zakresie: Instalacja PV (fotowoltaika) – 33 wolnych miejsc,Instalacja solarna – 73 wolnych miejsc,Powietrzna pompa c.w.u. – 12 wolnych miejsc,Kocioł na biomasę –...
Operator projektu niniejszym zamieszcza zaktualizowane listy uczestników projektu z podziałem na instalacje. Instalacje fotowoltaiczne Instalacje solarne Instalacje C.O. C.W.U. Instalacje C.W.U. Kotły
Informujemy, że dokonano aktualizacji załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – „Minimalne wymagania stawiane instalacjom” w zakresie parametrów pompy c.w.u. Zaktualizowany dokument można pobrać w zakładce Dokumenty dla mieszkańców. Aktualizacji dokonano w poniższym zakresie: 1) Było: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15/W10-55) COP 3,2 Jest: Minimalny wymagany współczynnik wg (A15/W10-55) COP 3,0; 2) Było: Zbiornik powinien być...
Informujemy, że dokonano aktualizacji załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – „Minimalne wymagania stawiane instalacjom” w zakresie parametrów kotła na biomasę. Zaktualizowany dokument można pobrać w zakładce Dokumenty dla mieszkańców. Aktualizacji dokonano w poniższym zakresie: BYŁOJESTSprawność nominalna nie mniejsza niż 90,6%,Sprawność nominalna nie mniejsza niż 88%Kotły na biomasę powinny być podłączone przez zespoloną armaturę hydrauliczną...
1 2 3 5