Day

26 marca, 2021
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zwraca się z uprzejmą prośbą, by osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze (w latach 2017-2018), dla potwierdzenia aktualności deklaracji złożyły nową deklarację (załącznik nr 2 do Regulaminu), oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji...