Zmiany w regulaminie

Niniejszym informujemy, że w regulaminie przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” wprowadzono zmianę.

Na podstawie zmiany, osoby, które nie podpiszą umowy o powierzenie grantu do dnia 31.03.2022 r., z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, zostaną wykluczone z udziału w projekcie.

W § 12 dodano ust. 14-16 w brzmieniu:

„14.    Maksymalny termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu, w ramach naborów nr 1 i 2, to 31.03.2022 r. Mieszkańcy, którzy we wskazanym terminie nie podpiszą umowy o powierzenie grantu, zostaną wykluczeni z udziału w Projekcie.

15.     Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu zostanie wydłużony, jeżeli Mieszkaniec przed upływem tego terminu złoży wniosek o udzielenie grantu, stanowiący załącznik nr 7 do regulaminu.

16.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Mieszkańca, termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu może zostać wydłużony.”

Zarządzenie Wójta Gminy Ożarowice ws. zmiany regulaminu wraz z ujednoliconym regulaminem znajduje się w zakładce Dokumenty dla mieszkańców.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.