Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że zakończył weryfikację deklaracji złożonych w naborach w latach 2017-2018.

W wyniku weryfikacji w projekcie istnieją wolne miejsce w następującym zakresie:

 • Instalacja PV (fotowoltaika) – 121 wolnych miejsc,
 • Instalacja solarna – 56 wolnych miejsc,
 • Powietrzna pompa c.w.u. – 24 wolnych miejsc,
 • Powietrzna pompa co i c.w.u. – 40 wolnych miejsc,
 • Kocioł na biomasę – 45 wolnych miejsc.

W związku z powyższym z dniem 18.05.2021 r. rozpoczynamy nabór uzupełniający. Osoby, które pragną wziąć udział w projekcie, powinny złożyć w Biurze Projektu (u Operatora) następujące dokumenty:

 • wypełnioną Deklarację udziału w Projekcie (zał. nr 2 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego);
 • wypełnione Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej lub oświadczenie
  o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej/rolniczej
  (zał. nr 4 ww. Regulaminu) oraz dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości;
 • wypełnione Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (zał. nr 5 ww. Regulaminu – tylko jeżeli dotyczy),
 • wypełnione Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu (zał. nr 6 ww. Regulaminu – tylko jeżeli dotyczy).

Miejscem składania deklaracji jest biuro Operatora Projektu zlokalizowane w Pyrzowicach przy ulicy Centralnej 5 (budynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw), pierwsze piętro, pokój 113.

Nabór będzie prowadzony w dni robocze od dnia 18.05.2021 r. do dnia 16.06.2021 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Po wykorzystaniu wolnych miejsc na poszczególne grupy instalacji zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Operator będzie informował wnioskodawców o wolnych miejscach na poszczególne instalacje.

Powołane w tekście załączniki można pobrać ze strony www.ozeozarowice.pl/dokumenty-dla-mieszkancow  

W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie zapisy ww. Regulaminu.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.