Ogłoszenie o naborze nr 3 – uzupełniającym

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że po uwzględnieniu i przesunięciu osób z list rezerwowych na listy podstawowe istnieje możliwość otwarcia naboru uzupełniającego w następującym zakresie:

  • Instalacja PV (fotowoltaika) – 33 wolnych miejsc,
  • Instalacja solarna – 73 wolnych miejsc,
  • Powietrzna pompa c.w.u. – 12 wolnych miejsc,
  • Kocioł na biomasę – 22 wolnych miejsc.

W związku z powyższym z dniem 10.05.2022 r. rozpoczynamy nabór uzupełniający. Osoby, które pragną wziąć udział w projekcie, powinny złożyć w Biurze Projektu (u Operatora) następujące dokumenty:

  • wypełnioną Deklarację udziału w Projekcie (zał. nr 2 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego);
  • wypełnione Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej lub oświadczenie o niewykorzystaniu energii z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej/rolniczej (zał. nr 4 ww. Regulaminu) oraz dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości;
  • wypełnione Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (zał. nr 5 ww. Regulaminu – tylko jeżeli dotyczy),
  • wypełnione Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu (zał. nr 6 ww. Regulaminu – tylko jeżeli dotyczy).

Miejscem składania deklaracji jest biuro Operatora Projektu zlokalizowane w Pyrzowicach przy ulicy Centralnej 5 (budynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw), pierwsze piętro, pokój 113.

Nabór będzie prowadzony w dni robocze od dnia 10.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Po wykorzystaniu wolnych miejsc na poszczególne grupy instalacji zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Operator będzie informował wnioskodawców o wolnych miejscach na poszczególne instalacje.

Powołane w tekście załączniki można pobrać ze strony www.ozeozarowice.pl/dokumenty-dla-mieszkancow  

Nabór będzie prowadzony na zasadach wynikających z Regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr WG.0050.892.2022 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 stycznia 2022 r., z uwzględnieniem niniejszego ogłoszenia.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.