Informacja ws. weryfikacji braku zaległości Grantobiorców

Szanowny Grantobiorcy,

przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 2 regulaminu, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Ożarowice z tytułu należności podatkowych oraz wywóz śmieci na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.

Powyższe podlega kontroli. Jeżeli Grantobiorca posiada zaległości, o których mowa powyżej, wypłata grantu zostanie wstrzymana. W praktyce, aby nie blokować płatności dla pozostałych Grantobiorców, wypłata grantu odbędzie się po uregulowaniu zobowiązań, w kolejnym oknie płatniczym, tj. w ramach kolejnego zestawienia grantów do wypłaty.

Składając wniosek o płatność lub oczekując na wypłatę grantu prosimy o zachowanie szczególnej staranności i kontrolowanie zobowiązań.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.