Informacja dla Grantobiorcy w sprawie podpisania z Gminą umowy o powierzenie grantu

Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przypomina, że w celu pozytywnej weryfikacji formalnej, przeprowadzonego przez Grantobiorcę zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy instalacji OZE (procedura opisana w Informacji dla Grantobiorców w sprawie wyboru wykonawców instalacji OZE, zamieszczonej w aktualnościach z dnia 12.05.2021 r.), należy zgłosić się do Biura Projektu z dokumentacją z przeprowadzonego badania rynku i wyboru Wykonawcy.

Po pozytywnej weryfikacji przez Operatora może nastąpić zawarcie umowy z Wykonawcą przez Grantobiorcę, na załączonym do zapytania wzorze umowy.

Następnie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, ale jeszcze przed poniesieniem wydatków na instalację OZE, Grantobiorca musi podpisać z Gminą umowę o powierzenie grantu. 

W celu podpisania przez Grantobiorcę umowy o powierzenie grantu należy u Operatora, w Biurze Projektu, złożyć wniosek o udzielenie grantu stanowiący zał. 7 do Regulaminu (a w nim wskazane załączniki: trzy oferty wraz zapytaniami ofertowymi z potwierdzeniem ich wysłania do potencjalnych wykonawców lub otrzymania od nich potwierdzenia odbioru, oświadczenie dotyczące wyboru wykonawcy, umowa z wykonawcą, oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku).

Następnie po weryfikacji przez Gminę Ożarowice, czy Grantobiorca nie zalega z tytułu należności podatkowych oraz wywozu śmieci a także weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, czy Grantobiorcą nie jest osobą wykluczoną z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie ustawy o finansach publicznych,następuje zawarcie umowy Grantobiorca – Grantodawca (Gmina) tj. zał. 9 do Regulaminu, wraz z załącznikami: dot. tzw. zgody RODO; zgody wspólmałżonka/współmałżonki na zawarcie umowy (jeśli dotyczy) lub o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy). Ponadto niezbędne jest podpisanie przez Grantobiorcę deklaracji wekslowej (załącznik „deklaracja wekslowa do umowy o powierzenie grantu”) i wystawienie weksla in blanco.

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.