By

ecoen-admin
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” rozpoczyna prowadzenie dobrowolnej i otwartej listy zainteresowanych Wykonawców, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadających zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, na dzień wpisu na niniejszą listę.Lista jest prowadzona w celu ułatwienia Grantobiorcom kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami instalacji...
Dla zachowania poprawności realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” podkreślamy, że montaż instalacji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Mieszkańcem jest niezgodny z regulaminem i grozi utratą dofinansowania. Przepisy regulaminu nie przewidują bowiem możliwości refundacji wydatków za instalacje OZE wykonane przed podpisaniem umowy o...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że dobiega końca bezpośrednia weryfikacja deklaracji uczestnictwa w niniejszym projekcie, prowadzona dla potwierdzenia aktualności pierwotnie złożonych deklaracji w pierwszym naborze tj. w latach 2017-2018. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby osoby, które w latach 2017-2018 złożyły deklarację...
Niniejszym informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. biuro projektu będzie nieczynne. Z kolei w dniach 8-9 kwietnia 2021 r. biuro projektu będzie czynne do godziny 17:00.
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zwraca się z uprzejmą prośbą, by osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze (w latach 2017-2018), dla potwierdzenia aktualności deklaracji złożyły nową deklarację (załącznik nr 2 do Regulaminu), oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji...
Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 marca biuro projektu będzie czynne do godziny 17:00.
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że z dniem dzisiejszym rozpoczynamy weryfikację telefoniczną osób, które w latach 2017-2018 złożyły deklarację udziału w Projekcie „Odnawialne źródła energii  szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”.
Ponieważ od momentu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wniosku o dofinansowanie projektu do jego rozpoczęcia nastąpił znaczny postęp technologiczny, a także zmieniły się warunki realizacji projektu, konieczna stała się aktualizacja Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Podkreślamy przy tym, że wprowadzenie zmian każdorazowo...
1 3 4 5