By

ecoen-admin
Operator programu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje iż w dniu 8 czerwca 2021 r. o godzinie 15:30 w biurze projektu (budynek MŚP Pyrzowice ul. Centralna 5 pokój 115) zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne inspektorów nadzorów z wykonawcami w sprawie wyjaśnienia kwestii rzeczowej realizacji projektu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. biuro Operatora Projeku będzie nieczynne.
W związku z pojawiającymi się nieuczciwymi praktykami wprowadzania w błąd uczestników projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu, wydatkami kwalifikowanymi w projekcie są wyłącznie wydatki dotyczące mikroinstalacji OZE. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu – energia cieplna i elektryczna wytworzona...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zwraca się do osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze (w latach 2017-2018), o uzupełnienie wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2021 r. W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, osoby, których dokumenty zgłoszeniowe są niekompletne,...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przypomina, że w celu pozytywnej weryfikacji formalnej, przeprowadzonego przez Grantobiorcę zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy instalacji OZE (procedura opisana w Informacji dla Grantobiorców w sprawie wyboru wykonawców instalacji OZE, zamieszczonej w aktualnościach z dnia 12.05.2021 r.), należy zgłosić się do Biura Projektu...
Informujemy, że dla zachowania poprawności realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, montaż instalacji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Mieszkańcem jest niezgodny z regulaminem i grozi utratą dofinansowania. Przepisy regulaminu nie przewidują bowiem możliwości refundacji wydatków za instalacje OZE wykonane przed podpisaniem umowy o...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że zakończył weryfikację deklaracji złożonych w naborach w latach 2017-2018. W wyniku weryfikacji w projekcie istnieją wolne miejsce w następującym zakresie: Instalacja PV (fotowoltaika) – 121 wolnych miejsc,Instalacja solarna – 56 wolnych miejsc,Powietrzna pompa c.w.u. – 24 wolnych miejsc,Powietrzna pompa co...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, z którymi skontaktował się Operator, zobligowane są do uzupełnienia dokumentów do dnia 31.05.2021 r. W przeciwnym razie osoby te zostaną usunięte z listy Grantobiorców.
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” rozpoczyna prowadzenie dobrowolnej i otwartej listy zainteresowanych Wykonawców, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadających zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, na dzień wpisu na niniejszą listę.Lista jest prowadzona w celu ułatwienia Grantobiorcom kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami instalacji...
Dla zachowania poprawności realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” podkreślamy, że montaż instalacji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Mieszkańcem jest niezgodny z regulaminem i grozi utratą dofinansowania. Przepisy regulaminu nie przewidują bowiem możliwości refundacji wydatków za instalacje OZE wykonane przed podpisaniem umowy o...
1 2 3 4 5