By

ecoen-admin
Informujemy, że w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” została wznowiona możliwość podpisywania umów o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Ożarowice a Grantobiorcami. Przypominamy, że dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy pomiędzy Grantobiorcą i...
W związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach uchwałyRady Gminy Ożarowice nr XXIV.441.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” – informujemy, że podpisywanie umów z Grantobiorcami o powierzenie grantu zostaje czasowo zawieszone...
Informujemy, że dla omawianego projektu „OZE szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” stworzony zostanie wspólny system informatyczny umożliwiający kompleksowe gromadzenie danych o wszystkich rodzajach instalacji OZE uwzględnionych z tym projekcie. 1. System monitoringu pracy instalacji PV musi zapewniać wysyłkę danych o produkcji z PV oraz o zużyciu energii w gospodarstwie domowym beneficjenta do...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby z naboru 2017-2018, które posiadają dokumentację sytuacyjno-techniczną i nie składały deklaracji w naborze uzupełniającym 2021, a są zakwalifikowane w projekcie na instalację pompy C.O + C.W.U lub kocioł na biomasę, proszone są o pobranie ze strony operatora „Karty inwentaryzacyjnej”...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w drugim naborze (2021 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy dokonać wpłaty w wysokości...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” informuje, że osoby, które zgłosiły się do projektu w pierwszym naborze (2017-2018) i zostały zakwalifikowane, a nie posiadają opracowań sytuacyjno-technicznych, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”zamieszcza listy potencjalnych Grantobiorców, po przeprowadzonej weryfikacji kryteriów formalnych dla osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w naborze uzupełniającym(w 2021 roku). Listy publikowane są w podziale na poszczególne typy mikroinstalacji OZE. Jednocześnie informujemy, że dopiero po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji, zostanie upubliczniona...
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” zamieszcza listy potencjalnych Grantobiorców po przeprowadzonej weryfikacji kryteriów formalnych dla osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie w pierwszym naborze(w latach 2017-2018). Listy publikowane są w podziale na poszczególne typy mikroinstalacji OZE. Jednocześnie informujemy, że dopiero po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji zostanie...
Informujemy, że w zakładce „Dla Mieszkańców” zamieszczono wzór karty inwentaryzacji budynku, wzór uproszczonego audytu, a także przykład zapytania ofertowego. Na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy składają oferty cenowe. Po wyborze oferty wykonawca składa kosztorys ofertowy oraz dokumentację projektową. Wymagania co do pozostałych instalacji zawiera załącznik „Parametry minimum dla instalacji OZE: Minimalne wymagania stawiane instalacjom”.
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sfinansowania zakupu i montażu instalacji OZE przed otrzymaniem refundacji informujemy, że Bank Spółdzielczy w Świerklańcu posiada w swojej ofercie dedykowany kredyt ekologiczny. Zgodnie z warunkami projektu grant jest udzielany w formie refundacji, tj. po wykonaniu instalacji, zapłaceniu faktury i prawidłowym rozliczeniu z Gminą Ożarowice.
1 2 3 4 5