By

ecoen-admin
Niniejszym informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r. rozpoczęto 5-letni okres trwałości projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. W tym czasie każdy Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania instalacji OZE wykonanej w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia. W...
Szanowni Grantobiorcy, przypominamy, że na mocy zawartej umowy o powierzenie grantu każdy Grantobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia i utrzymywania efektu ekologicznego w postaci produkcji odpowiedniej ilości energii elektrycznej lub cieplnej. Wymagany efekt ekologiczny powinien zostać osiągnięty do dnia 30 czerwca 2024 r. przy okresie pomiarowym wynoszącym 12 miesięcy. Na podstawie § 8 umowy o powierzenie...
Niniejszym przekazujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej deklaracji udziału w projekcie „Rozwój energii rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice”. Wszystkie złożone deklaracje zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowane na listę podstawową. Jednocześnie informujemy, że wskazana lista nie jest równoznaczna z przyznaniem dofinansowania. Informacje w tym zakresie zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Lista_deklaracjiPobierz
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, by osoby, które złożyły deklaracje udziału w projekcie o numerach referencyjnych 000105, 000106 oraz 000465, w terminie do dnia 26.07.2023 r. zgłosiły się do Urzędu Gminy Ożarowice (do pokoju nr 4 lub 5) celem udzielenia wyjaśnień.
Na podstawie Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice Nr...
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ożarowice, Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych nabór uczestników do nowej edycji projektu grantowego został anulowany. Jednocześnie informujemy, że nowy nabór zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
Na podstawie Regulaminu projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XLIII.865.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Gmina Ożarowice ogłasza nabór uczestników projektu grantowego pn....
Przypominamy, że energia wytworzona przez instalacje OZE zainstalowane w ramach projektu może być wyprodukowana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe. Powyższe wynika bezpośrednio z § 6 ust. 1 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”, zgodnie z którym: Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w...
Szanowni Państwo, przypominamy, że na zakończenie montażu instalacji OZE i rozliczenie grantów pozostały nieco ponad dwa miesiące – termin upływa 31 marca 2023 r. Granty nierozliczone do tego dnia nie zostaną wypłacone.
Operator projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” przekazuje poniżej wyniki naboru. Osoby, które zgłosiły się do projektu w czwartym naborze (14.11.2022r. – 14.12.2022 r.) i zostały zakwalifikowane, proszone są o pobranie ankiety (załącznik nr 3 do Regulaminu) i jej rzetelne wypełnienie w celu wykonania wymaganego opracowania sytuacyjno-technicznego. Następnie należy...
1 2 3 7