Day

4 lutego, 2022
Niniejszym informujemy, że w regulaminie przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” wprowadzono zmianę. Na podstawie zmiany, osoby, które nie podpiszą umowy o powierzenie grantu do dnia 31.03.2022 r., z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, zostaną wykluczone z udziału w projekcie. W § 12 dodano ust....